Vážení kolegové,
na tomto portálu prezentuje realizační tým projektu cíle a výstupy projektu Moravskoslezského kraje na podporu vědy a výzkumu s názvem "Pokročilá analýza a modelování družicových observačních dat za účasti mladých vědeckých pracovníků a Determinanty firemní filantropie a orientace na regionálním rozvoji". Akademičtí pracovníci Ústavu veřejné správy a regionální politiky realizují druhou část projektu - Determinanty firemní filantropie a orientace na regionálním rozvoji. Tento projekt je realizován v období roku 2013 do konce září 2014 a z 85 % je realizace projektu financována z prostředků Moravskoslezského kraje.

Bližší informace o dotačním programu na stránkách Moravskoslezského kraje

Hlavním řešitelem a spojovacím článkem obou aktivit projektu je prorektor prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. Zajímavosti a první výstupy z realizace projektu jsou publikovány v elektronických novinách Slezské univerzity v Opavě v propagačním článku s názvem "Roční řešení projektu MSK vyústí v konference, kde vědci ze Slezské univerzity představí dosažené výsledky".

Tyto stránky poskytují informace o realizaci projektu, jehož hlavním cílem je zmapování firemní filantropie s využitím moderních technologií v Moravskoslezském kraji. Aplikovaný výzkum je zaměřen především na analýzu využívaných nástrojů a mechanismů firemní filantropie v kraji s vysokou nezaměstnaností, na analýzu a komparaci filantropických aktivit firem v místě, kde působí a jak lze aktivně podporovat věřejně prospěšnou činnost.

Realizace projektu probíhá ve dvou fázích. První fáze řešení od 1. 9. 2013 do 31. 5. 2014 je zaměřena na mapování firemní filantropie nejenom v obecné rovině, ale také využívá obsahovou analýzu dostupných zdrojů k následnému zpracování dat za využití ICT. V druhé fázi realizace od 1. 6. 2014 do 31. 9. 2014 členové realizačního týmu na mezinárodní vědecké konferenci budou prezentovat výsledky projektu. Poslední aktivitou bude vydání kolektivní monografie, kde budou publikovány veškeré výstupy a také bude zpracována studie Networking, která otevírá cestu k modernímu filantropickému pojetí, mění pojetí sociální strategie z off-line potřeb na on-line.